Kontakt

Zespół Szkół Rolniczych

ul.Kościuszki 76

48-200 Prudnik

tel./fax 77 436 20 95

regon: 000098832

NIP 755-10-32-583

e: mail: sekretariat@zsrprudnik.edu.pl

link do dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatprudnicki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie  swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku reprezentowanym przez Andrzeja Chruściela
ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
REGON: 000098832

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem
tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl.

3.  Podstawą przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  i/lub   Pani/Pana  dziecka jest  Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Ustawa  –  Prawo  oświatowe,  Statut  oraz  inne  dokumenty  nakładające  na  Administratora  Danych  Osobowych obowiązku  pozyskiwania  danych  osobowych.  Szczegółowe  informacje  na  temat  podstaw  prawnych w przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

4.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  przetwarzające  uprawnione  do  uzyskania  danych osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  zaufane  podmioty  (przetwarzające  dane)  współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.

5.  Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

6.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w zakresie wynikającym z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na podstawie złożonego wniosku.

9.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  sytuacji  gdy  przesłankę  przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą,  podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

11. Informacje  szczegółowe  o  podstawach  gromadzenia  danych  osobowych  i  ewentualnym  obowiązku  lub dobrowolności  ich  podania  oraz  potencjalnych  konsekwencjach  niepodania  danych  mogą  uzyskać  Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.